RoodMicrotec

This post is not available in this language.Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Uitnodiging voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
26 april 2012

RoodMicrotec N.V.

Kantoorhoudend te Zwolle
Postbus 1042, 8001 BA Zwolle
Email: [email protected]

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 26 april 2012 om 15:00 uur bij de NYSE EURONEXT Amsterdam, Beursplein 5 te Amsterdam.

Op de vergadering zal - onder meer - worden behandeld het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2011.

Vergadergerechtigde
Als vergadergerechtigde aandeelhouder wordt beschouwd degene die wordt genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, inhoudende dat de in die verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. Het in de vorige zin bepaalde is ook van toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen. De deponering van de hiervoor bedoelde verklaring moet uiterlijk op 19 April 2012 voor 16.00 uur plaatsvinden ten kantore van Rabo Securities via een email naar [email protected].

Registratiedatum
Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de vergadering, diegenen die (i) op donderdag 29 Maart  2012 (“de Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen

Aanmelding en gemachtigde
Een vergadergerechtigde kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat de volmacht uiterlijk op 19 April 2012 ten kantore van de vennootschap, (zie bovenstaand postadres) dient te zijn gedeponeerd.
De vergadergerechtigde en/of gemachtigde dient voor aanvang van de vergadering het depotbewijs, en een kopie van de eventuele volmacht te overhandigen aan de secretaris. Tevens dient de betreffende persoon zich rechtsgeldig te legitimeren.

De volledige agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar op de website van de vennootschap, www.roodmicrotec.com en bij Rabo Securities (email: [email protected]).

Zwolle, 14 Maart 2012

Raad van Commissarissen

Message details

Sub-group Equities
Issuer RoodMicrotec
Category Meeting
ISIN NL0000440477
Securities name Ordinary shares
Publication date March 14 2012

Downloads

Agenda AGM ENG.pdf