Hof Hoorneman Bankiers

This post is not available in this language.Herstructurering fondsen

Herstructurering Hof Hoorneman Bankiers fondsen
Alle fondsen onder één paraplu

Juridische fusie Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman European Value Fund en Hof Hoorneman Phoenix Fund met Hof Hoorneman Investment Fund NV


Onder verwijzing naar de juridische fusie, waartoe in de op 1 november 2011 gehouden buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman European Value Fund en Hof Hoorneman Phoenix Fund (hierna gezamenlijk ook de “Verdwijnende Vennootschappen”) is besloten, en onder voorbehoud van het van kracht worden van de fusie per maandag 14 november 2011, houden de Verdwijnende Vennootschappen op te bestaan en zal hun vermogen onder algemene titel worden verkregen door het op 1 augustus 2011 opgerichte paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

Als gevolg van bovenstaande zullen de aandeelhouders in de Verdwijnende Vennootschappen aandelen verkrijgen in het gelijknamige subfonds van het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV op basis van een ruilverhouding van 1:1.

Op verzoek van de issuer is besloten dat voor de gelijknamige subfonden niet opnieuw een nieuwe isin-code is aangevraagd. De handelssymbolen en ISIN codes van Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman European Value Fund en Hof Hoorneman Phoenix Fund zullen dus niet wijzigen. Aan NYSE Euronext in Amsterdam is verzocht te bepalen, dat de handel en notering in de vorm van subfondsen met dezelfde naam per maandag 14 november 2011 zal aanvangen, onder voorbehoud van het van kracht worden van de fusie op deze dag.

Inbreng van vermogen Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en het Hof Hooreman Obligatie fonds in paraplufonds Hof Hoorneman Investment Fund NV

Onder verwijzing naar de buitengewone vergadering van participanten van Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en het Hof Hooreman Obligatie fonds (hierna de Fondsen), gehouden op 28 juli 2011 en de aldaar genomen besluiten, en onder voorbehoud van het van kracht worden van het besluit tot liquidatie van de Fondsen op maandag 14 november 2011, zal het vermogen van de Fondsen ingebracht worden in afzonderlijke en gelijknamige subfondsen van het op 1 augustus 2011 opgerichte paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV.

In verband met de inbreng van de Fondsen in het Hof Hoorneman Investment Funds NV worden de Fondsen geliquideerd. Het gevolg van de inbreng voor een participant is dat deze na de inbreng geen participant meer zal zijn in de betreffende Fondsen, maar als gevolg van de liquidatie-uitkering aandeelhouder zal zijn in een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds NV. Voor elke participatie die een participant houdt in één van de Fondsen, zal deze één aandeel verkrijgen in het betreffende en gelijknamige subfonds zijnde Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en het Hof Hoorneman Obligatie Fonds.

Op verzoek van de issuer is besloten dat voor het beursgenoteerde Hof Hoorneman Value Fund niet opnieuw een nieuwe isin-code is aangevraagd. Aan NYSE Euronext in Amsterdam is verzocht te bepalen, dat de handel en notering in de vorm van het subfonds Hof Hoorneman Value Fund per maandag 14 november 2011 zal aanvangen, onder voorbehoud van het van kracht worden van de liquidatie en inbreng op deze dag.

Het beleggingsbeleid van alle genoemde fondsen in dit bericht zal zowel na de juridische fusie als de liquidatie en inbreng gelijk blijven.

Gouda, 7 november 2011

Directie, Hof Hoorneman Bankiers NV, Oosthaven 52, 2801 PE Gouda, 0182-597777, www.hofhoorneman.nl, [email protected]

Message details

Sub-group Funds
Issuer Hof Hoorneman Bankiers
Category Merger
ISIN NL0009864479
NL0009864495
NL0009864487
NL0009864461
Securities name Investment funds
Publication date November 7 2011