Hunter Douglas

This post is not available in this language.Oproeping tot de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouder

Oproeping tot de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te houden op woensdag 3 juni 2020, Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao.

  • 9.00 u: Buitengewone Algemene Vergadering van houders van gewone aandelen
  • 9.30 u.: Buitengewone Algemene Vergadering van houders van preferente aandelen
  • 10.00 u.: Jaarlijkse Algemene Vergadering van houders van gewone en preferente aandelen

De agenda en de jaarrekening 2019 liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, Piekstraat 2, Rotterdam, Nederland, of bij ABN AMRO Bank N.V. tel.nr.: +31 20 344 2000, e-mail: [email protected] en via de website: www.hunterdouglasgroup.com.

Houders van aandelen aan toonder, die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen uiterlijk op 27 mei 2020 via de instelling waar hun aandelen in administratie zijn een depotbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De betrokken instellingen dienen uiterlijk op 28 mei 2020 aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd.

Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde willen bijwonen dienen de vennootschap hiervan uiterlijk één dag voor de vergadering schriftelijk op de hoogte te stellen. Aandeelhouders kunnen ook een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting.

De volgende personen zijn gerechtigd persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde in de vergadering stemrecht uit te oefenen:

  • houders van aandelen aan toonder, op vertoon van een toegangsbewijs;
  • houders van aandelen op naam, ingeschreven op 28 mei 2020.

Rotterdam, 15 mei 2020

Board of Directors

Message details

Sub-group Equities
Issuer Hunter Douglas
Category Meeting
ISIN ANN4327C1303
Symbol HUNDP
Securities name Ordinary shares
Publication date May 19 2020

Downloads

Agenda 2020.pdf
Proxy Preferred Shareholders AGM 2020.pdf
Proxy Common Shareholders AGM 2020.pdf
Proxy Common and Preferred Shareholders AGM 2020.pdf